Algemene voorwaarden/Privacybeleid

Betalingen

 • De cliënt is schriftelijk dan wel mondeling op de hoogte gesteld van de door de therapeut gehanteerde tarieven. Dit tarief is inclusief BTW. Vraag hiernaar of kijk op mijn website: nooroldemans.nl. Noor Oldemans Sensitherapeut behoudt zich het recht voor op 1 januari van elk volgend kalenderjaar een tariefwijziging te laten plaatsvinden.
 • Na iedere behandeling dient u contant of per betaalverzoek te betalen. Houd er rekening mee dat de kosten voor eventuele middelen/remedies niet in de totaalprijs voor de behandeling zijn inbegrepen. De remedies zullen een bijdrage leveren aan uw veranderingsproces maar de aanschaf hiervan zal nooit worden opgelegd, u mag zelf bepalen of u middelen/remedies wilt aanschaffen. Indien een factuur gewenst is kan deze per e-mail aan u worden toegezonden.
 • Bij een afspraak op een andere locatie dan de praktijkruimte wordt €0,19 cent per km reiskosten in rekening gebracht.

Annulering

 • Bij verhindering, om welke reden dan ook, dient de afspraak tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde afspraken worden alsnog volledig in rekening gebracht.
 • Bij verhindering vanuit de zijde van Noor Oldemans Sensitherapeut, is de therapeut verplicht een alternatief aan te bieden. Aanpassing van tijd en datum zal altijd in samenspraak met de cliënt plaatsvinden.

Afspraken

 • Een afspraak kan telefonisch of per mail gemaakt worden. Er wordt getracht zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen en samen kijken we naar welke tijd het beste schikt.
 • Een afspraak kan worden ingepland van maandag tot en met vrijdag. Voor openingstijden verwijs ik u naar mijn website.

Behandeling

 • Tijdens het eerste consult geeft de therapeut u meer informatie over de gebruikte therapievorm en wordt u op de hoogte gesteld van het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is). Informatie over de behandeling is ook te vinden op de website: nooroldemans.nl.
 • Uw eigen hulpvragen of wensen zijn leidraad voor de therapie. Steeds zal de therapeut zoeken naar wat op dat moment de meest passende behandelmethode is.
 • Indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens bijvoorbeeld ziekte, is de therapeut verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts.

Beroepsprofessionaliteit

 • Als therapeut handel ik volgens de beroepscode van het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT).
 • Ik voldoe aan de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) en de AVG-wet.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden maar ook eenzijdig, wanneer de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht of vanuit de zijde van Noor Oldemans Sensitherapeut wanneer redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.
 • Indien de cliënt klachten heeft dient hij/zij dit eerst voor te leggen aan de therapeut zodat er samen naar gekeken kan worden. Noor Oldemans Sensitherapeut draagt er zorg voor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de klacht en dat deze de volledige aandacht krijgt.
 • Mocht het niet lukken om samen tot een oplossing te komen dan kan de cliënt meer informatie vinden over de klachten- en geschillenprocedure op catcollectief.nl of www.gatgeschillen.nl

Cliëntdossier

 • De cliënt kan een kopie vragen van het cliëntdossier dat op de cliënt van toepassing is.
 • De cliënt kan vernietiging van het cliëntdossier eisen. De therapeut is wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

 

Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier, indien nodig, gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

De privacy van mijn cliënten vind ik erg belangrijk. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien. Daarnaast heb ik als uw behandelend therapeut als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Wilt u dat er bepaalde zaken in het dossier gewist of verwijderd worden, dan kan dit te allen tijde. Neem contact op met Noor Oldemans, eigenaresse van Noor Oldemans Sensitherapeut.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard, digitaal dan wel schriftelijk.

Ik bewaar deze gegevens op mijn computer en harde schijf, die beveiligd zijn met een wachtwoord. Ook houdt ik schriftelijk een document bij, die ik bewaar in een map in een gesloten kast.

Als therapeut behandel ik het cliëntendossier overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld zijn door het CAT-bestuur.